Årsplan og Satsningsområder

 I Espira Kulturstien er vårt hovedtema Venneskap, lek og relasjoner. Barn så vel som voksne har behov for og har det bra når de har venner. Hvis barn ikke har venner kan dette få konsekvenser for deres utvikling og velbefinnende.
Det er derfor en viktig del av barnehagens pedagogikk å støtte at vennskapsrelasjoner utvikles. Gjennom vennskap trener barna på ulike sosiale kompetanser som de trenger for å bygge opp relasjoner. Venner er barns beste læremestre i sosial trening. Gjennom lek med venner lærer barn å styre sinne og stimulere vennelig handlinger. Det er viktig at barna lærer seg å håndtere dette og derfor må man som voksen ta vennskapsrelasjoner på største alvor, og eventuelt følge opp barn som ikke har venner eller får problemer med å beholde vennskap.
Vennskap og felleskap er noe av det viktigste for barn i barnehagen. Å ha noen å leke med er helt nødvendig for å forstå seg selv, trives og utvikles.

Sosial kompetanse, vennskap og lek er satsingsområdene til Kulturstien og hvert team vil ha prosjekter som er rettet inn mot dette. Hvert team har tilrettelagt prosjekter i henhold til barnas alder og modenhet.
Med god støtte og aktiv tilstedeværelse av positive og engasjerte voksne, vil vi gjennom prosjektene i temaplanen skape rom for å lytte, samtale og leke med språket. Vi legger til rette for bruk av varierte arbeidsformer og allsidige aktiviteter, og tar i bruk kropp, bevegelse, forming, drama, eventyr, musikk, ord og bilder. 

Det er viktig at barna skal få være med å bestemme noe av sin egen barnehagehverdag. Vi vil ta tak i barnas egne interesser og bruke dette som utgangspunkt for de ulike prosjektene. I følge Barnehageloven skal barn i barnehagen ha rett til og gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
(Barnehageloven §3, Barns rett til medvirkning)

Gjennom leken søker barna samspill med hverandre og oss voksne, noe som videreutvikler barnas evner til å ta ulike roller og samhandle med andre. I tråd med dette kommer vi til å legge til rette for mye lek og ta oss god tid til dette.

Glade og lekende barn får en positiv selvoppfattelse og en bra sosial identitet. Gjennom leken legges grunnlaget for vennskap, læring, utvikling av språket og sosial kompetanse. Derfor er det viktig at barnehagen gir rom for god og variert lek ute og inne. I leken vil barna kunne utvikle og styrke sin egen identitet og selvfølelse, få satt egne oppfattninger og verdier på prøve, og samtidig oppleve samhørighet med andre.

Gjennom et positivt syn på barn og barndom skal vi bygge gode relasjoner. Vi vet barn har mange talenter, vår oppgave blir å se dem og gi barna mulighet til å utvikle dem. Barn er forskjellige, for oss skal forskjelligheten bli en ressurs.